menu006.png

Plan de innovación

PARTICIPAMOS EN EL PROGRAMA INNOVAPEME con nuestro PLAN DE INNOVACIÓN

SUNROCK acaba de poner en marcha su Plan de Innovación de cara a la anualidad 2018. Este plan está subvencionado por la AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN (GAIN) con cargo al fondo FEDER Galicia 2014-2020 de la Unión Europea, en particular:

Obxectivo Temático: 01. Promover a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación.

Prioridade de Investimento: 1.2. O fomento do investimento empresarial en I+i, o desenvolvemento de vínculos e sinerxias entre as empresas, os centros de investigación e desenvolvemento e o sector do ensino superior, en particular mediante o fomento do investimento no desenvolvemento de produtos e servizos, a transferencia de tecnoloxía, a innovación social, a innovación ecolóxica, as aplicacións de servizo público, o estímulo da demanda, a interconexión en rede, as agrupacións e a innovación aberta a través dunha especialización intelixente, e mediante o apoio á investigación tecnolóxica e aplicada, lineas piloto, accións de validación precoz dos produtos, capacidades de fabricación avanzada e primeira produción, en particular, en tecnoloxías facilitadoras esenciais e difusión de tecnoloxías polivalentes.

Obxectivo Específico:

1.2.1. Impulso e promoción de actividades de I+i lideradas por empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra pública innovadora.

Actuación CPSO: 1.2.1.2. Desenvolvemento de medidas de fomento da capacidade de absorción das empresas de coñecementos orientados ao desenvolvemento de novos produtos ou á mellora de productos existentes, propiciándolles acceso a activos e recursos tanxibles e intanxibles.

Campo de intervención: 64. Procesos de investigación e innovación nas peme.

Liña de actuación: 11. Fomento da capacidade de absorción das empresas de coñecementos orientados ao desenvolvemento de novos ou mellora de produtos existentes propiciándolles acceso a activos tanxibles e intanxibles.

Dentro de este Plan de Innovación, que se inicia en Septiembre de 2017 y finalizará en Noviembre de 2018, se contemplan las siguientes actuaciones:

  • 1.1 Obtención y gestión de los derechos intelectuales e industriales de la patente HER3
  • 1.2 Caracterización de los anticuerpos biespecificos / bifuncionales
  • 1.3 Ensayos in vitro y ex vivo para la validación de los anticuerpos y su funcionalidad
  • 1.4 Valoración de la eficacia y toxicidad del anticuerpo HER3-TRAIL mediante pruebas in vivo.
  • 1.5 Diseño y desarrollo del nuevo proceso de selección de candidatos
  • 2.1 Fortalecimiento de la estructura organizativa y de procesos de gestión de la I+D+i
  • 2.2 Implementación de los procesos de gestión de la I+D+i

Ayuda concedida: 99.125 euros

 Subvencionado por: Apoiado por:  Cofinanciado no marco do Programa Operativo
FEDER Galicia 2014-2020:
logo-vector-gain   conselleriaeconomia  logo ue

SunRock Biopharma S.L.

Edificio CIMUS. Avenida Barcelona, s/n

15782 Santiago de Compostela. A Coruña. (España)

Tlfno.: +34 881 975 523

info@sunrockbiopharma.com

PHP Fatal error: Internal zval's can't be arrays, objects or resources in Unknown on line 0